Cổng thông tin điện tử Thành phố Hạ Long

 Ban Tuyên giáo Thành ủy 

          I. Chức năng

Ban Tuyên giáo Thành uỷ là cơ quan tham mưu của Thành uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ về công tác xây dựng đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, biên soạn và bổ sung lịch sử của Đảng bộ thành phố. Là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thành uỷ.

II. Nhiệm vụ

            1. Tham mưu, đề xuất

            - Theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá trên địa bàn thành phố; dự báo những diễn biến và xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Thành uỷ và cơ quan có thẩm quyền về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

            - Chủ trì và tham gia chuẩn bị các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy đinh, quy chế của Thành uỷ về công tác tư tưởng - văn hoá, khoa giáo và biên soạn lịch sử đảng bộ thành phố.

            - Tham gia ý kiến với các phòng, ban chuyên môn trong việc vận dụng, thể chế hoá các quy định của cấp trên về các lĩnh vực tư tưởng, văn hoá và khoa giáo.

            - Tham mưu, sơ, tổng kết về công tác tuyên giáo, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

            2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

            - Giúp Thành uỷ tổ chức nghiên cứu, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; kiểm tra, giám sát các chi, đảng bộ trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể thành phố trong việc thực hiện các quyết định, quy định, quy chế, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ, Thành uỷ về công tác tuyên giáo.

            - Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo chương trình của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Thường trực Thành uỷ cho cán bộ, đảng viên, các chi, đảng bộ cơ sở.

            - Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thành phố đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra và đề xuất phương án nâng cao chất lượng nội dung thông tin trên đài truyền thanh, truyền hình, trang website, bản tin sinh hoạt chi bộ thành phố, trang thành phố Hạ Long trên báo Quảng Ninh.

            - Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước trong Đảng và trong xã hội.

            - Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở.

            - Sưu tầm, đề xuất việc biên soạn lịch sử Đảng bộ thành phố; hướng dẫn sưu tầm biên soạn lịch sử đảng, lịch sử truyền thống của cơ sở; tổ chức tuyên truyền phát huy truyền thống cách mạng của địa phương.

            3. Thẩm định: Chủ trì hoặc tham gia thẩm định các đề án của các ban Đảng, HĐND, UBND và các đoàn thể thành phố có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, khoa giáo và lịch sử đảng bộ thành phố.

            4. Tham mưu triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" có hiệu quả trên toàn thành phố.

            5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực  Thành uỷ phân công

            - Phối hợp với UBND thành phố làm tốt công tác tư tưởng trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân theo nội dung tại Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Phối hợp chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của Đài TT - TH, bộ phận website, phòng Văn hoá và thông tin, hội Văn học nghệ thuật và các phòng thuộc khối khoa giáo thành phố, đảm bảo hoạt động theo đúng định hướng.

            - Phối hợp chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với Trung tâm BDCT thành phố.

III. Về tổ chức

Ban Tuyên giáo Thành uỷ hiện có 05 đồng chí trong đó:

1.  Đồng chí Ninh Văn Thương: Trưởng Ban

Sinh năm: 1965

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế, thạc sỹ QTKD

Trình độ lý luận chính trị: cao cấp

Số điện thoại: 0913262818

2.Đồng chí Phạm Quang Hải, Phó trưởng Ban

Ngày sinh: 13/10/1972

Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học XH và Nhân văn

Trình độ lý luận chính trị: Đại học

Số điện thoai: 0912000181

3. Đồng chí Phan Thị Hải Hường, Phó Trưởng Ban

Ngày sinh: 21/9/1975

Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: cao cấp

Số điện thoại:0912619118

Tìm kiếm
Video clip