Cổng thông tin điện tử Thành phố Hạ Long

 Chức năng nhiệm vụ UBND 

 

Chức năng:

UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở thành phố Hạ Long, góp phần đảm bảo sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính từ Trung ương tới cơ sở.

Nhiệm vụ - quyền hạn:

 1. Trong lĩnh vực kinh tế, UBND Thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 97, Mục 2, Chương IV UBND Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
 2. Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và đất đai, UBND Thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 98, Mục 2, Chương IV UBND Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
 3. Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, UBND Thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 99, Mục 2, Chương IV UBND Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
 4. Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, UBND Thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 100, Mục 2, Chương IV UBND Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
 5. Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn Thành phố theo quy định tại Điều 101, Mục 2, Chương IV UBND Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
 6. Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá thông tin và thể dục thể thao, UBND Thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại điều 102, Mục 2, Chương IV UBND Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
 7. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, UBND Thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 103, Mục 2, Chương IV UBND Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
 8. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, UBND Thành phố thực hiện những nhiệm vụ theo quy định tại Điều 104, Mục 2, Chương IV UBND Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
 9. Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và tôn giáo, UBND Thành phố thực hiện những nhiệm vụ theo quy định tại Điều 105, Mục 2, Chương IV UBND Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
 10. Trong lĩnh vực thi hành pháp luật, UBND Thành phố thực hiện những nhiệm vụ theo quy định tại Điều 106, Mục 2, Chương IV UBND Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
 11. Trong việc xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính, UBND Thành phố thực hiện những nhiệm vụ theo quy định tại Điều 107, Mục 2, Chương IV UBND Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

Ngoài những nhiệm vụ trên, UBND Thành phố còn có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

-               Xây dựng quy hoạch phát triển đô thị của Thành phố trình HĐND Thành phố thông qua để trình UBND Tỉnh phê duyệt.

-               Thực hiện các Nghị quyết của HĐND Thành phố về quy hoạch tổng thể xây dựng và phát triển đô thị của Thành phố trên cơ sở quy hoạch Tỉnh Quảng Ninh, kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, giao thông, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường đô thị; biện pháp quản lý dân cư đô thị và tổ chức đời sống dân cư trên địa bàn Thành phố.

-               Thực hiện quản lý và kiểm tra việc sử dụng ngân sách Nhà nước của Thành phố theo sự phân cấp của Chính phủ, của Tỉnh; tổ chức thực hiện các quyết định xử lý vi phạm trong xây dựng, lấn chiếm đất đai theo quy định của pháp luật.

-               Quản lý, kiểm tra đối chiếu với việc sử dụng các công trình công cộng được giao theo sự phân cấp quản lý của UBND Tỉnh; việc xây dựng các trường phổ thông quốc lập cấp tiểu học và trung học cơ sở, mầm non; việc xây dựng và sử dụng các công trình công cộng, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông nội thành, an toàn giao thông, vệ sinh đô thị trên địa bàn Thành phố.

-                Quản lý các cơ sở văn hoá - thông tin, thể dục thể thao của Thành phố; bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh do Thành phố quản lý.

Tìm kiếm
Video clip