Chỉ đạo của Thành ủy Hạ Long

Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội”
Ngày đăng 12/05/2020 | 10:37  | View count: 976

Ngày 07/5/2020, Thành uỷ Hạ Long ban hành Kế hoạch số 241-KH/TU về Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội”

Xem chi tiết tại đây