Chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long

V/v chậm nộp tiền sử dụng đất còn lại của dự án Khu đô thị Hà Khánh, thành phố Hạ Long (giai đoạn 2) (đôn đốc lần 3)
Ngày đăng 12/05/2020 | 10:46  | View count: 835

Ngày 08/5/2020, UBND thành phố Hạ Long ban hành công văn số 3912/UBND V/v chậm nộp tiền sử dụng đất còn lại của dự án Khu đô thị Hà Khánh, thành phố Hạ Long (giai đoạn 2) (đôn đốc lần 3)

Xem chi tiết tại đây