Cổng thông tin điện tử Thành phố Hạ Long

 Chức năng - nhiệm vụ 

  1 - Chức năng:

- Đại diện cho quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia quản lý nhà nước, tham gia xây dựng Đảng.

- Đoàn kết, vận động, tổ chức, hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2 - Nhiệm vụ:

 - Tuyên truyền, vận động, giáo dục phụ nữ giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ Việt Nam; tổ chức, tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

- Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ tạo điều kiện để phụ nữ bình đẳng và phát triển.

- Tập hợp các tầng lớp phụ nữ, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

- Đa dạng các nguồn thu hợp pháp để xây dựng và phát triển quỹ Hội bền vững, hỗ trợ hoạt động của Hội.

- Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hoà bình.

Hiện nay nhiệm vụ cụ thể của các cấp Hội là thực hiện 6 nhiệm vụ  trọng tâm do Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đề ra:

+ Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ, đáp ứng yêu cầu tình hình mới, xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khoẻ, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu:

+ Tham gia xây dựng phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sánh về bình đẳng giới.

+ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập.

+ Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia dình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

+ Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

+ Tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác Quốc tế vì bình đẳng, phát triển và hoà bình, đẩy mạnh các hoạt động tham gia bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tìm kiếm
Video clip