Lượt truy cập

Cổng thông tin điện tử Thành phố Hạ Long

 Chức năng - nhiệm vụ 

  1. Chức năng

- Quản lý Nhà nước về chợ: Xây dựng các cơ chế cần thiết cho hoạt động của các thương nhân tại chợ và sử dụng các công cụ đó để điều hành…

- Hoạch định chiến lược phát triển chợ: Tư vấn, đề xuất để cấp có thẩm quyền hoạch định chiến lược phát triển chợ.

- Kinh doanh khai thác chợ: Khai thác các hoạt động và các điểm kinh doanh tại chợ để thu hồi vốn đầu tư, bảo toàn tài sản nhà nước và mang lại lợi nhuận, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

2. Nhiệm vụ

- Về quản lý nhà nước đối với chợ: Xây dựng, ban hành các nội quy quản lý, hướng dẫn kiểm tra việc chấp hành các nội quy; hỗ trợ các hộ kinh doanh tiếp cận giao dịch với các cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh; phối hợp với Ban Quản lý thị trường, Chi cục thuế kiểm tra xử lý các vi phạm về kinh doanh; xử lý hành chính đối với các trường hợp vi phạm nội quy chợ; quản lý tài sản, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự…

- Về khai thác hoạt động kinh doanh chợ: Tổ chức sắp xếp các vị trí, khu vực kinh doanh trên cơ sở các phương án được cấp duyệt; quản lý các loại hồ sơ kinh doanh và hồ sơ đấu thầu vào chợ; ký hợp đồng với các thương nhân về thuê, sử dụng điểm kinh doanh; thực hiện và quản lý các nguồn thu theo quy định hiện hành (phí thuê điểm, phí vệ sinh môi trường, phí an ninh…)

- Hợp đồng về tiêu thụ điện, nước phục vụ cho hoạt động chợ: hỗ trợ tạo điều kiện cho các hoạt động của thương nhân, khách hàng đến giao dịch buôn bán tại chợ.

- Về hoạch định chiến lược phát triển: Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của chợ, hiện trạng về các công trình hạ tầng, báo cáo định kỳ cho cơ quan quản lý nhà nước cấp trên, đề xuất kế hoạch duy tu bảo dưỡng, xây mới cơ sở hạ tầng; đề xuất việc phát triển mở rộng các hoạt động kinh doanh tại chợ.

Tìm kiếm
Video clip
Thông tin cần biết
Thời tiết Hạ Long