Cổng thông tin điện tử Thành phố Hạ Long

 Chức năng - nhiệm vụ 

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Thống kê cấp Huyện, Thị, thành phố quy định tại công văn số 13 và 14 CTK ngày 30/ 1/ 1997 của Cục thống kê Quảng Ninh.

 - Căn cứ vào kế hoạch công tác hàng năm do Cục thống kê giao, phòng Thống kê Thành phố có chức năng nhiệm vụ sau:

1 - Một số báo cáo thống kê định kỳ thư­­ờng xuyên tháng, quý, năm:

 Phòng Thống kê thành phố Hạ Long thự­c hiện  các chức năng nhiệm vụ của Cục Thống giao trên các lĩnh vực: Nông lâm ngư­ nghiệp, th­ương mại giá cả, dân số văn xã, công nghiệp xây dựng, giao thông vận tải, tổ chức hành chính, thông tin tổng hợp. Thực hiện báo cáo thống kê định kỳ ; báo cáo thống kê tổng hợp hàng tháng, quý, năm,  thống kê đột xuất tình hình kinh tế – xã hội của Thành phố theo kế hoạch  thông tin của Cục thống kê

2 – Các cuộc điều tra :

Theo ph­­ương án của Tổng cuc Thống kê và Cục Thống kê Quảng Ninh thì phòng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê  và tiến hành tổng hợp, phân tích số liệu theo quy định của phương án điều tra. (Ph­­ương pháp điều tra trực tiếp theo mẫu, suy rộng  cho toàn Thành phố ) đồng thời phòng tổng hợp báo cáo Tỉnh. 

3 - Phục vụ địa phư­­ơng ( Thành Uỷ, UBND Thành phố )

Phòng Thống kê Hạ Long đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ Phục vụ địa phư­­ơng

- Các báo cáo tháng, quý, năm  và số liệu đư­­ợc sử dụng ở địa phư­­ơng.

- Phục vụ số liệu lãnh đạo Thành uỷ ,HĐND,UBND thành phố.

- Th­­ường xuyên UBND Thành phố điều động phối hợp với các phòng ban nghành của thành phố tổ chức các cuộc điều tra.

Tìm kiếm
Tiêu điểm
Video clip