Cổng thông tin điện tử Thành phố Hạ Long

 Chức năng - nhiệm vụ 

1. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, ch­ơng trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; ch­ương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà n­ước đ­ợc giao.

2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, ch­ơng trình đã đ­ợc phê duyệt; h­ớng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch; chủ tr­ương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao; chống bạo lực trong gia đình.

4. H­ướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn Thành phố thực hiện phong trào văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc c­ới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi tr­ờng du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn thành phố.

5. Hư­ớng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hoá, thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn thành phố.

6. Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố Hạ Long quản lý nhà n­ớc đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư­ nhân; h­ướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

7. H­ướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với các chức danh chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân xã trên địa bàn thành phố.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiển tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố; giải quyết đơn th­ư, kiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

10. Tổ chức tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen th­ởng, kỷ luật, đào tạo và bồi d­ưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và ng­ười lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

11. Quản lý tài chính, tài sản đ­ược giao theo quy định của pháp luật và phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân dân cấp huyện.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Ngoài nhiệm vụ trên, Phòng Văn hoá và Thông tin còn thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn về lĩnh vực thông tin, truyền thông theo h­ướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Tìm kiếm