Lượt truy cập

Cổng thông tin điện tử Thành phố Hạ Long

 Chức năng - nhiệm vụ 

             1. Vị trí, chức năng:

Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, tham mưu, giúp UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dưng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực công tác tư pháp theo sự uỷ quyền của UBND Thành phố.

Phòng Tư pháp chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của UBND Thành phố, đồng thời chịu sự  chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môm, nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1.1 Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

a. Trình UBND Thành phố ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ, và pháp luật về quản lý công tác tư pháp trên địa bàn Thành phố;

b. Thẩm định và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về nội dung thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND Thành phố ban hành theo quy đinh của pháp luật;

c. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của UBND Thành phố và hướng dẫn của Sở Tư pháp;

d. Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND UBND Thành phố ban hành.

2.2. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

a. Giúp UBND Thành phố tự kiểm tra văn bản do UBND Thành phố ban hành; hướng dẫn UBND các phường, xã  thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

b. Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các phường, xã theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch UBND Thành phố quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quuy định của pháp luật;

2.3. Về phổ biến, giáo dục pháp luật:

a. Xây dựng, trình UBND Thành phố kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm ở địa phương; tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt;

b. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở các phường, xã và ở các cơ quanm đơn vị khác của địa phương theo quy định của pháp luật;

c. Làm Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố ;

d. Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, làng, ấp, bản, cụm dân cư trước khi trình Chủ tịch UBND Thành phố ban hành.

2.4 Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về công tác hoà giải trên địa bàn Thành phố theo sự  chỉ đạo của cơ quan Tư pháp cấp trên và UBND Thành phố; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở địa phương theo sự hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên;

2.5. Giúp UBND Thành phố quản lý Nhà nước về công tác thi hành án dân sự ở địa phương theo quy định của pháp luật;

2.6. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động chứng thực của UBND các phường, xã; thực hiện chứng thực một số việc theo sự uỷ quyền của Chủ tịch UBND Thành phố theo quy định của pháp luật;

2.7. Hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký và quản lý hộ tịch; quản lý các sổ sách, biểu mẫu về hộ tịch theo quy định của pháp luật;

2.8. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật;

2.9. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở các phường, xã;

2.10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND Thành phố và Sở Tư pháp;

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do UBND Thành phố giao.

Tìm kiếm
Video clip
Thông tin cần biết
Thời tiết Hạ Long