Danh Bạ

Cơ quan
Chức vụ
Từ khóa
STT Họ và Tên Cơ quan Chức vụ Điện thoại Email
1 Phạm Tiến Phúc Hồng Hà Phó chủ tịch UBND phường 0987116555 ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
2 Phạm Xuân Trường Hồng Hà Phó chủ tịch UBND phường 0912031515 ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Quế Hồng Hà Phó chủ tịch HĐND – CT. UBMT Tổ quốc 0989060209 ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
4 Hồ Việt Hùng Giếng Đáy Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch UBND Phường 0987605386 ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
5 Phạm Thị Tuyết Giếng Đáy Phó bí thư đảng ủy - CT HĐND Phường 0982687919 ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
6 Nguyễn Văn Thủy Giếng Đáy Phó chủ tịch HĐND phường 0904664098 ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
7 Nguyễn Văn Tuấn Giếng Đáy Phó chủ tịch UBND phường 0904264177 ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
8 Hoàng Ngọc Sơn Giếng Đáy Phó chủ tịch UBND phường 0984119986 ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
9 Phạm Văn Yên Hà Khẩu Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch UBND Phường 000000000 ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
10 Lê Ngọc Bích Hà Khẩu Phó bí thư đảng ủy - CT HĐND Phường 000000000 ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
11 Nguyễn Chí Trung Hà Khẩu Phó chủ tịch HĐND phường 000000000 ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
12 Lê Trường Nhân Hà Khẩu Phó chủ tịch UBND phường 000000000 ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
13 Phạm Văn Sơn Hà Khẩu Phó chủ tịch UBND phường 000000000 ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
14 Vũ Đình Phúc Cao Thắng Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch UBND Phường 0912545638 ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
15 Chu Quốc Cường Cao Thắng Phó bí thư đảng ủy - CT HĐND Phường 0936623088 ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
16 Nguyễn Huy Tân Cao Thắng Phó chủ tịch UBND phường 0912380800 ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
17 Vũ Ngọc Tỉnh Cao Thắng Phó chủ tịch UBND phường 0973826633 ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
18 Trần Xuân Ninh Cao Thắng Phó chủ tịch HĐND phường 0901565639 ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
19 Đinh Hoàng Long Tuần Châu Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch UBND Phường 0913355995 dinhhoanglong@quangninh.gov.vn
20 Phạm Viết Hùng Tuần Châu Phó bí thư đảng ủy - CT HĐND Phường 0904128120 phamviethung.hl@quangninh.gov.vn