góp ý dự thảo văn bản

STT Tên dự thảo Nội dung Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày kết thúc lấy ý kiến File đính kèm
1 Dự thảo văn bản mẫu Các ý kiến nội dung Dự thảo văn bản mẫu 01/12/2019 01/12/2019