Cổng thông tin điện tử Thành phố Hạ Long

Tìm kiếm

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Thành phố trả lời vê việc xin tách thửa đất số 271 tờ bản đồ số 15, số vào sổ cấp GCNQSDĐ 29667

Thủ tục xin tách thửa đất số 271 tờ bản đồ số 15, số vào sổ cấp GCNQSDĐ 29667 do UBND Thành phố Hạ Long cấp ngày 10/10/2006 tại tổ 52 khu 4b phường Cao Xanh
Người gửi: ông Trần Văn Dũng - Ngày gửi:27/09/2012 10:25:53 SA

Câu trả lời

Sau khi xem xét, kiểm tra nội dung đơn, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Thành phố trả lời nội dung trên như sau: Căn cứ văn bản số 2683/UBND ngày 3/11/2010 của UBND THành phố Hạ Long "V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn Thành phố"- trong đó có nội dung: Kể từ ngày 1/11/2010, chuyển giao việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp GCNQSDĐ, cấp bổ sung, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa... của các hộ gia đình, cá nhân về UBND các phường tiếp nhận, xử lý, giải quyết theo quy định. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đề nghị ông liên hệ với bộ phận địa chính, xây dựng UBND phường Cao Xanh để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.