Cổng thông tin điện tử Thành phố Hạ Long

Thành phố Hạ Long: Chăm lo cho công tác phát triển Ðảng (12/10/2016)

Ðảng bộ TP Hạ Long hiện có trên 15.000 đảng viên đang sinh hoạt tại 88 tổ chức cơ sở đảng. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Ðảng bộ TP Hạ Long luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Ðảng là then chốt. Trên cơ sở đó, Ðảng bộ thành phố luôn chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tập trung hướng về cơ sở để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thành ủy Hạ Long làm việc với Ðoàn giám sát của Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU, ngày 3-3-2015 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh.  Ảnh: Hồng Hạnh (CTV)
Thành ủy Hạ Long làm việc với Ðoàn giám sát của Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU, ngày 3-3-2015 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh. Ảnh: Hồng Hạnh (CTV)

Tích cực tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới

Theo ông Ðặng Văn Bang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hạ Long, Ðảng bộ thành phố xác định công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng, nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Trên cơ sở này, hàng năm Ðảng bộ thành phố đều đề ra nhiệm vụ phấn đấu kết nạp từ 350 đảng viên trở lên. Với nhiệm vụ đặt ra, các chi, đảng bộ trên địa bàn đã nghiêm túc quán triệt, quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên hàng năm, đều khắp ở tất cả các loại hình tổ chức cơ sở đảng, trong đó quan tâm kết nạp đảng viên là đoàn viên, thanh niên, người lao động và sử dụng lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước... Trên cơ sở này, các tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên, hội viên. Bên cạnh đó, các đơn vị, đoàn thể cũng tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng từ cơ sở để kịp thời phát hiện và giác ngộ những quần chúng tiêu biểu có đủ tiêu chuẩn giới thiệu, bồi dưỡng, giúp đỡ trở thành đảng viên. Ðảng bộ thành phố cũng quan tâm mở các lớp bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng nhận thức về Ðảng cho hàng nghìn quần chúng ưu tú. Ðiều đáng ghi nhận là các chi, đảng bộ trên địa bàn luôn coi trọng việc quán triệt và quyết liệt chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng nghiêm túc thực hiện quy định của Trung ương về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục kết nạp đảng viên.

Từ sự vào cuộc quyết liệt này, hàng năm, số lượng đảng viên mới được kết nạp trên địa bàn đều vượt so với chỉ tiêu đề ra. Năm 2015, thành phố đã kết nạp được 400 đảng viên, tăng 50 đảng viên so với kế hoạch; 6 tháng năm 2016, Ðảng bộ thành phố đã kết nạp được 140 đảng viên. Bên cạnh đó, cơ cấu đội ngũ đảng viên mới kết nạp cũng có sự chuyển biến, tiến bộ: Nữ 52,1%, đoàn viên, thanh niên 49,2%, công nhân, lao động 23,5%... trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của đội ngũ đảng viên mới cũng được nâng cao, tỷ lệ đảng viên mới có trình độ từ cao đẳng trở lên chiếm 75,7%.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng

Ðảng bộ TP Hạ Long thường xuyên quan tâm củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở đảng, kịp thời kiện toàn các tổ chức đảng sau khi sắp xếp lại mô hình hoạt động của các đơn vị như: Tiếp nhận Ðảng bộ Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Ðảng bộ Công ty CP Nước khoáng Quảng Ninh về trực thuộc Ðảng bộ thành phố; tiếp nhận 3 chi bộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi bộ Công ty in 27-7 thuộc Sở LÐ-TB&XH về sinh hoạt tại Ðảng bộ Khối doanh nghiệp thành phố. Cùng với đó, Ðảng bộ TP Hạ Long cũng kiện toàn, sắp xếp lại các tổ chức đảng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ như: Nâng cấp Chi bộ Công ty CP Ðầu tư cảng Cái Lân thành Ðảng bộ Công ty CP Ðầu tư cảng Cái Lân; giải thể Ðảng bộ Công ty CP Xây lắp và Sản xuất VLXD Hà Khẩu để thành lập Chi bộ Công ty CP Xây lắp và Sản xuất VLXD Hà Khẩu; giải thể Chi bộ Trường Trung cấp nghề xây dựng và công nghiệp Quảng Ninh; giải thể Chi bộ Công ty Bảo Minh Quảng Ninh. Ðồng thời, tiến hành giải thể các chi bộ ghép trực thuộc Ðảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố, chuyển đảng viên đang sinh hoạt trong các chi bộ ghép về nơi cư trú nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trực thuộc Ðảng bộ Khối. Hiện nay, Ðảng bộ thành phố có 31 chi, đảng bộ doanh nghiệp cổ phần tư nhân, 1 đảng bộ khối doanh nghiệp với trên 1.374 đảng viên. Trong đó, đại đa số các chi, đảng bộ doanh nghiệp đã xây dựng đ­­ược quy chế làm việc, xác định rõ mối quan hệ giữa cấp uỷ với hội đồng quản trị, giữa bí th­­ư cấp uỷ với chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc doanh nghiệp, giữa cấp uỷ với các đoàn thể trong doanh nghiệp. Các chi, đảng bộ đã quan tâm lãnh đạo, thành lập, xây dựng, củng cố các tổ chức đoàn thể quần chúng. Các tổ chức đoàn thể, nhất là tổ chức công đoàn đã tham gia với chủ doanh nghiệp trong việc xây dựng thỏa ước lao động tập thể; thực hiện quy chế dân chủ.

Bên cạnh đó, các cấp uỷ đảng từ thành phố đến cơ sở đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố, nắm chắc tình hình thực tiễn, xác định được tiềm năng thế mạnh, hạn chế, yếu kém của địa phương đơn vị để xây dựng ban hành nghị quyết, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch, đưa ra các giải pháp phù hợp. Ðồng thời, đổi mới việc ban hành, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch, chương trình hành động của cấp uỷ. Trong đó, đã xây dựng được các nghị quyết chuyên đề để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Ðảng các cấp có tính đột phá, nội dung ngắn ngọn, thiết thực, khả thi, rõ quan điểm, mục tiêu, giải pháp thực hiện; phân công nhiệm vụ rõ ràng, gắn với trách nhiệm, tổ chức thực hiện và tiến độ cụ thể, gắn với cơ chế giám sát, kiểm tra. Các quy chế, quy định, phân công công tác của cấp ủy các cấp cũng phù hợp với yêu cầu mới theo hướng tăng cường phân cấp, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và thường xuyên được kiểm điểm, kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát trong Ðảng tiếp tục được tăng cường. 9 tháng năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cấp ủy cơ sở tiến hành 98 cuộc kiểm tra tại chi, đảng bộ trực thuộc về thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Ðảng, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí tại các chi, đảng bộ trực thuộc. Qua đó đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật 12 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt Ðảng 1 đảng viên, góp phần làm cho Ðiều lệ và các quy định của Ðảng được thực hiện nghiêm túc, tạo sự trong sạch, lành mạnh trong toàn Ðảng bộ. Qua đánh giá của Ðảng bộ thành phố, hiện toàn Ðảng bộ thành phố có gần 80% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%.

Theo baoquangninh

Trang 1 trong tổng số 811 trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 140 270 410 540 680 810
Tìm kiếm
Video clip