Cổng thông tin điện tử Thành phố Hạ Long

TP Hạ Long triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 (10/10/2017)

UBND TP Hạ Long vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn.

Ảnh minh họa

 

 

Mục đích Kế hoạch nhằm duy trì và phát huy hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã đạt được trong những năm qua; tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Kế hoạch tập trung các nội dung như: tổ chức quán triệt, phố biển nội dung chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình; rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức thực hiện các đề án về phổ biến giáo dục pháp luật; khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin pháp luật để lựa chọn trọng tâm, trọng điểm…

Triển khai thực hiện Kế hoạch, UBND TP Hạ Long yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai chương trình; gắn việc triển khai các nhiệm vụ của chương trình với Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm đảm bảo phù hợp, hiệu quả, thiết thực. Các nội dung thực hiện phải bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Tư pháp; có tính khả thi, trọng tâm, trọng điểm./.

 

Trang 1 trong tổng số 794 trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 130 260 400 530 660 790
Tìm kiếm
Video clip