Cổng thông tin điện tử Thành phố Hạ Long

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 thuộc Bệnh viện Bãi Cháy (08/07/2017)

Ngày 8/7/2017, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh TP đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2017 đối tượng 4 cho gần 100 cán bộ đảng viên, viên chức không giữ chức vụ của Bệnh viện Bãi Cháy.



Các học viên tham gia lớp học được tiếp thu và quán triệt các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối quan điểm của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới; Cùng một số nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật an ninh quốc gia…

      Với những nội dung đã được trang bị, các học viên sẽ áp dụng vào tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mình đạt hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng, đồng chí Thượng tá Tạ Văn Biên - Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự TP quán triệt và yêu cầu các học viên nghiêm túc chấp hành các quy định của lớp học, tích cực học tập, nghiên cứu quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên cập nhật thông tin về quốc phòng - an ninh, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm được giao trong việc triển khai thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới. Từ những kiến thức được tiếp thu về công tác quốc phòng - an ninh, các học viên tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc tuyên truyền phổ biến các nhiệm vụ về công tác quốc phòng - an ninh; củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn TP ngày càng vững chắc, tạo cơ sở, tiền đề để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương./.

 

Hồng Hạnh

Trang 1 trong tổng số 811 trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 140 270 410 540 680 810
Tìm kiếm
Video clip