Cổng thông tin điện tử Thành phố Hạ Long

Thành ủy Hạ Long: tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (19/12/2016)

Trong hai ngày 19 và 20/12, Thành ủy Hạ Long tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Thành phố.Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ"; nội dung chuyên đề “Những vấn đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đó nhấn mạnh đến 3 nội dung lớn là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh và phong cách Hồ Chí Minh. 

Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Thành ủy Hạ Long chú trọng đến công tác cán bộ và quản lý cán bộ; khắc phục những diễn biến, suy thoái, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp có đủ bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ, tâm huyết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy, tổ chức Đảng từ TP đến cơ sở căn cứ nội dung Nghị quyết và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị mình, chủ động chỉ đạo thực hiện tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết; thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Cùng với đó xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong thực hiện. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Lâm, Bí thư Thành ủy khẳng định các Nghị quyết, kết luận Trung ương 4 (khóa XII) là những nội dung đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa chiến lược lâu dài, quyết định đến thành công của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định, trật tự xã hội. Đồng chí yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đề xuất biện pháp để thực hiện, đồng thời, tập trung xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 cụ thể, chi tiết.

Đỗ Hương

Trang 1 trong tổng số 820 trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 140 270 410 550 680
Tìm kiếm
Video clip