Cổng thông tin điện tử Thành phố Hạ Long

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HẠ LONG ĐẾN NĂM 2015 (23/01/2011)

Thành phố Hạ Long là một trong những cực phát triển quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, là Vùng đối trọng với Vùng Hà Nội, sẽ là động lực kích thích phát triển kinh tế đối với chuỗi đô thị Vùng duyên hải Bắc Bộ

HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2007 SO VỚI QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI THỜI KỲ 2002 – 2010 CỦA THÀNH PHỐ HẠ LONG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT. (23/01/2011)

GDP của Thành phố theo giá thực tế năm 2008 khoảng 10,3 nghìn tỷ đồng chiếm khoảng 37% GDP của cả tỉnh Quảng Ninh (mục tiêu đến năm 2010 đạt 40% GDP của cả tỉnh Quảng Ninh, đây là mục tiêu có thể đạt được)....

Đánh giá kết quả thực hiện phát triển không gian lãnh thổ của đề án quy hoạch trước đây (23/01/2011)

Hướng phát triển theo mối quan hệ liên vùng, hướng bố trí không gian lãnh thổ...

Một số giải pháp và kiến nghị chủ yêu để thực hiện quy hoạch (23/01/2011)

Quán triệt trong toàn Đảng, toàn dân các tư tưởng, quan điểm chủ đạo phát triển TP Hạ Long đến 2015, tầm nhìn 2020. Kiên quyết triển khai thực hiện các giải pháp cần thiết để thực hiện cho được mục tiêu của quy hoạch này...

Quan điểm, mục tiêu và cac phương án phát triển (23/01/2011)

Quan điểm phát triển KT-XH TP Hạ Long giai đoạn đến 2015, tầm nhìn 2020 bao gồm 4 điểm sau...

Định hướng phát triển các ngành kinh tế (23/01/2011)

Quan điểm phát triển: Quan điểm phát triển:Tạo điều kiện và môi trường thúc đẩy công nghiệp, thủ công nghiệp phát triển mạnh trên cơ sở các lợi thế của thành phố để tạo ra một số ngành, sản phẩm có sức cạnh tranh cao...

Tổ chức không gian lãnh thổ thành phố tạo tiền đềvà xuất phát điểm cho kinh tế xã hội (23/01/2011)

Dân số Hạ Long năm 2007, theo Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh là 207,6 ngàn người (thường trú). Dự kiến tốc độ tăng dân số tự nhiên của TP Hạ Long đạt bình quân 1,25%/năm...

Định hướng phát triển các lĩnh vực xã hội (23/01/2011)

Luôn coi yếu tố con người là nòng cốt trong sự phát triển Thành phố. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nguồn nhân lực trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch và công nghiệp...
Trang 1 trong tổng số 2 trang: 1 2
Tìm kiếm
Video clip