Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 9110/QĐ-UBND QĐ huỷ bỏ "Quy hoạch chi tiết xây tỷ lệ 1/500 các thửa đất nông nghiệp xen kẹp thuộc khu 1,2, 3,4 phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long" được UBND thành phố phê duyệt tại QĐ số 1541/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 UBND TP Hạ Long 15/10/2021
2 880/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH 9 tháng 2021 UBND TP Hạ Long 15/10/2021
3 9684/UBND vv tổ chức triển khai thực hiện mô hình thành phố an toàn thân thiện phòng chống quấy rối xâm hại phụ nữ TP UBND TP Hạ Long 15/10/2021
4 292/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh sáng tạo trên môi trường mạng UBND TP Hạ Long 15/10/2021
5 8775/QĐ-UBND QĐ thu hồi đất đối với Nguyễn Hải Truyền - Nông Thị cùng tại khu Trới 6, phường Hoành Bồ để GPMB thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Trụ sở huyện Hoành Bồ cũ thành trường THPT Hoành Bồ UBND TP Hạ Long 15/10/2021
6 8710/QĐ-UBND QĐ Thu hồi đất của 05 hộ dân đang sử dụng tại khu Trới 4, khu Trới 5, phường Hoành Bồ để GPMB thực hiện dự án đường nối từ đường tỉnh 326 đến khu dân cư đô thị Bắc sông Trới, huyện Hoành Bồ UBND TP Hạ Long 15/10/2021
7 6436/QĐ-UBND; 6435/QĐ-UBND QĐ. Phê duyệt quy chế làm việc của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Hạ Long & QĐ Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 15/10/2021
8 1745-QĐ/TU Quyết định kiện toàn và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị hình thành trước năm 2005 trên địa bàn các phường thuộc thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 12/10/2021
9 8578/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đát của 02 hộ gia đình ,cá nhân tại phường Hà khẩu để BT GPMB thực hiện dự án KĐT phức hợp Hạ Long xanh UBND TP Hạ Long 12/10/2021
10 591/TB - UBND Thông báo dự kiến chương trình công tác tuần của UBND Thành phố (Từ 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021) UBND TP Hạ Long 12/10/2021
11 9606/UBND-KT Về việc chủ động theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng chống cơn bão số 7 (bão lion rock) UBND TP Hạ Long 09/10/2021
12 836/BC-UBND Báo cáo tình hình triển khai thực hiện NQ số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh UBND TP Hạ Long 06/10/2021
13 8288/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 15 hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại Yên để thực hiện công tác BT, GPMB thực hiện dự án KĐT phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 06/10/2021
14 8833/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Điều chỉnh cục bộ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Tuyến đường và cống thoát nước tổ 9, 10 khu 2, phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 05/10/2021
15 286/KH-UBND Kế hoạch kích cầu du lịch quý IV năm 2021 UBND TP Hạ Long 05/10/2021
16 8574/QĐ-UBND

QĐ. thu hồi đất của 02 tổ chức và 02 hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại yên để thực hiện BT GPMB dự án Quỹ đất hoán đổi tại ví trí tiếp giáp Tiểu đoàn 471, 472/Lữ đoàn 147 tại phường Đại Yên

 

UBND TP Hạ Long 05/10/2021
17 8442/QĐ-UBND

QĐ. điều chỉnh một phần nội dung tại QĐ số 1700/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND huyện Hoành Bồ (trước sáp nhập)

UBND TP Hạ Long 05/10/2021
18 8015/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất đối với ông, bà Vũ Văn Dong - Đỗ Thị Tươi phường Hoành Bồ để GPMB thực hiện dự án quy hoạch khu dân cư khu 5 thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ (trước sáp nhập) UBND TP Hạ Long 05/10/2021
19 8002/QĐ-UBND; 8307/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân tại phường Hà Khẩu để BT, GPMB dự án KĐT phức hợp Hạ Long Xanh tại tại thị xã Quảng Yên và tp Hạ Long UBND TP Hạ Long 02/10/2021
20 285/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm mũi 2 vắc xin phòng covid 19 diện rộng trên địa bàn Thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 02/10/2021