văn hóa - xã hội

Tổng kết phong trào “TDĐKXD ĐSVH” năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ngày đăng 27/01/2021 | 04:46  | View count: 891

Ngày 27/1, Thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào “TDĐKXD ĐSVH” năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 đến các đơn vị và 33 xã, phường trên địa bàn. Đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy dự Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được triển khai trực tuyến đến 33 xã, phường

Năm 2020, trong bối cảnh bị tác động bởi đại dịch Covid - 19, cách triển khai của phong trào TDĐKXDĐSVH của thành phố có những khác biệt, đi vào chiều sâu hơn, phù hợp với yêu cầu giãn cách xã hội trong những đợt cao điểm để phòng chống dịch bệnh, cùng với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với chủ đề công tác “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững; tập trung điều chỉnh các quy hoạch và tiếp tục xây dựng thành phố Hạ Long xanh, sạch, thông minh. Theo báo cáo nhiều hoạt động của Phong trào đạt được kết quả nổi bật như: đã có 678/678 đám cưới, 371/689 đám tang thực hành tiết kiệm và nghi lễ theo quy định nếp sống văn minh; trong năm đã giảm 103 hộ/63 hộ theo kế hoạch đạt 163,5%, hỗ trợ 18.934 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền 22,075 tỷ đồng. Một trong những thành công đáng kể của phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn chính là việc thi đua thực hiện đạt các danh hiệu văn hóa diễn ra sôi nổi, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp. Qua đó đã có 83.258/89.585 gia đình đạt “ Gia đình văn hóa” đạt tỷ lệ 92%.

Công tác quản lý trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn thành phố; xây dựng và triển khai thực hiện Quy ước của các thôn, khu phố; Xây dựng môi trường văn hóa đượcchú trọng thực hiện; Quy chế dân chủ ở cơ sở thực hiện công khai minh bạch tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước...

Có thể nói phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) ở thành phố Hạ Long đã thực sự đi vào đời sống, trở thành một phong trào thi đua yêu nước rộng lớn trong quần chúng nhân dân, đáp ứng sự phát triển của thành phố; khẳng định sự đúng đắn về chủ trương của Đảng và Nhà nước; về sức sống và hiệu quả của phong trào. Nhiều giá trị văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân. Khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tại Hội nghị, UBND thành phố đã phát động triển khai “ Bộ quy tắc ứng xử” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tại thành phố Hạ Long.

Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận về những nội dung về tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao và truyền thông tại ở cơ sở; kinh nghiệm xây dựng khu phố, thôn văn hóa; tiếp tục thực hiện xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; việc triển khai thực hiện “ Bộ quy tắc ứng xử”…

Nhân dịp này, UBND thành phố đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”.

Đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Phạm Lê Hưng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng cùng những đóng góp quan trọng của các cấp, các ngành, các phường, xã và toàn thể nhân dân. Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sóng văn hóa năm 2021, đồng chí đề nghị: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với phong trào, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; xác định xây dựng đời sống văn hóa là việc làm của toàn dân, là nhiệm vụ toàn diện và lâu dài, phải huy động được sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện. Đối với việc thực hiện " Bộ quy tắc ứng xử", đồng chí yêu cầu cần: tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Bộ quy tắc tới cán bộ, nhân dân trong toàn tp để biết và cùng giám sát việc thực hiện; phát hiện, cổ vũ, động viên những tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phê phán các tập thể, cá nhân vi phạm; Các tổ chức, cá nhân sinh sống, làm việc, công tác, học tập, tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố ngoài việc chấp hành các quy định của pháp luật có trách nhiệm thực hiện Bộ quy tắc ứng xử này; phòng Giáo dục và Đào tạo  lồng ghép các nội dung Bộ quy tắc ứng xử trong việc giảng dạy, tuyên truyền cho các em học sinh...

Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” thành phố

phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” thành phố đề nghị năm 2021, các ngành, các đơn vị, phường, xã cần tập trung: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin truyền thông về phong trào “TDĐKXDĐSVH” bằng nhiều các hình thức phong phú đa dạng, đến các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân... Nâng cao chất lượng công tác xây dựng danh hiệu văn hóa, với các tiêu chí danh hiệu: “Gia đình văn hóa”, "Thôn văn hóa", “Khu phố văn hóa”, “Phường văn minh đô thị”, "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", “Cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Gắn việc thực hiện cuộc vận động Phong trào “TDĐKXDĐSVH” với cuộc vận động “Toàn đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Xây dựng gương “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến”, Kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc...