Các quy hoạch chiến lược

Ý kiến của Thủ tướng Chính phủ v/v chủ trương lập Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (sau khi sáp nhập toàn bộ huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long)

Ngày đăng 01/04/2021 | 03:15 PM
Ý kiến của Thủ tướng Chính phủ v/v chủ trương lập Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (sau khi sáp nhập toàn bộ huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long)

Phiếu ý kiến góp ý với nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng 01/04/2021 | 02:55 PM
Phiếu ý kiến góp ý với nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng 31/03/2021 | 02:51 PM
Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (Tài liệu phục vụ lấy ý kiến cộng đồng) Ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương lập Quy hoạch chung thành...