ĐẢNG ỦY CHUYÊN TRÁCH

 

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TP

 

Họ và tên: Bùi Minh Tấn

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố

Điện thoại:

Email:

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hoa

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp

Điện thoại:

Email:

 

ĐẢNG ỦY CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Mai

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố

Điện thoại:

Email:

Tổ chức bộ máy