THÀNH ỦY

 

THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ

 

Đồng chí: Vũ Văn Diện

Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ 

Email: vuvandien@quangninh.gov.vn

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố

Đồng chí: Vũ Thị Mai Anh

Phó Bí thư TT Thành uỷ 

Email: vuthimaianh.hl@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phạm Lê Hưng

Phó Bí thư Thành uỷ 

Email: phamlehung@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

VĂN PHÒNG THÀNH UỶ

 

 

Đồng chí: Nguyễn Hồng Cấp

Chức vụ: Chánh Văn phòng Thành uỷ  

Điện thoại: 0913.268.865

Email: nguyenhongcap@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí Bùi Thị Tú Anh

Chức vụ: Phó chánh Văn phòng Thành ủy 

Điện thoại: 0915093163

Email: buithituanh@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Tuấn

Chức vụ: Phó chánh Văn phòng Thành ủy 

Điện thoại: 0936552688

Email: nguyenmanhtuan@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đinh Việt Anh

Chức vụ: Phó chánh Văn phòng Thành ủy 

Điện thoại: 0912797465

Email: dinhvietanh@quangninh.gov.vn

 

 

Tổ chức bộ máy