Đồng chí: Phạm Hồng Hà
 Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố

 kiêm Trưởng Ban quản lý Vịnh  Hạ Long

 Email: phamhongha@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Vũ Hồng Sơn
 Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố 

 Email: vuhongson@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Việt Hùng
 Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

 Email: nguyenviethung.hl@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Sơn
 Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND Thành phố 

 Email: nguyenngocson.hl@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Hữu Nhã
 Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố 

 Email: nguyenhuunha@quangninh.gov.vn