an ninh - quốc phòng

Hạ Long thành lập Trung tâm chỉ huy chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố
Ngày đăng 30/08/2021 | 12:53  | View count: 1117

UBND thành phố Hạ Long vừa có Quyết định thành lập Trung tâm chỉ huy chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Trung tâm chỉ huy được đặt tại trụ sở UBND thành phố, do đồng chí Chủ tịch UBND thành phố là Chỉ huy trưởng; các Phó Chủ tịch UBND thành phố là Phó Chỉ huy trưởng; thành viên Ban chỉ huy gồm đồng chí Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, Trưởng Công an, Chánh Văn phòng HĐND-UBND và Trưởng một số phòng thuộc thành phố, Giám đốc Trung tâm Y tế, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố. Bộ phận thường trực giúp việc Trung tâm chỉ huy gồm lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên một số phòng, ban, cơ quan của thành phố.

Nhiệm vụ của Trung tâm là chỉ huy các phòng, ban, đơn vị, phường xã triển khai cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn địa bàn về: cách ly, phong tỏa, điều trị y tế, lương thực thực phẩm, an ninh trật tự và các nhiệm vụ phát sinh khác nhằm ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan, phát sinh trên địa bàn thành phố. Huy động nguồn lực, nhân lực, trang thiết bị y tế, hàng hóa lương thực thực phâm... đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Kiến nghị, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch co VID-19 cấp Tỉnh và Thành phố các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Tiếp nhận, xử lý thông tin, tổng họp báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp tỉnh, thành phố và các ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND kiểm tra chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt ngã ba Minh Khai (phường Hà Phong). Ảnh chụp tháng 1/2021

Trung tâm Chỉ huy chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, UBND thành phố trong việc tham mưu đề xuất, chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đảm bảo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn thành phố. Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin nóng, đột xuất, chỉ đạo xử lý các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Các văn bản do Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm Chỉ huy được sử dụng con dấu của UBND thành phố và của cơ quan các thành viên đang công tác.

Hằng tháng hoặc đột xuất khi cần thiết, Trung tâm Chỉ huy sẽ họp giao ban trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy của các xã, phường để nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền. Tùy tình hình cụ thế, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy quyết định thành viên các phòng, ban, ngành tham gia giao ban trực tuyến tại điểm cầu Trụ sở Trung tâm, các thành viên còn lại giao ban trực tuyến tại điểm cầu các phường, xã.

Trung tâm Chỉ huy trực 24/7. Hằng ngày, Bộ phận Thường trực làm việc tại Trung tâm Chỉ huy để tiếp nhận thông tin, kịp thời báo cáo Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm Chỉ huy theo lĩnh vực theo dõi, phụ trách để kịp thời chỉ đạo xử lý hoặc đề xuất Thành ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, UBND thành phố để chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo thẩm quyền.

Trung tâm Chỉ huy sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.