Ban dân vận

BAN DÂN VẬN THÀNH PHỐ HẠ LONG

  • Địa chỉ          : Tổ 32-Khu 3A-Phường Cao Xanh-Thành phố Hạ Long

 

Đồng chi: Bùi Đức Đoàn

Chức vụ: Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP

Điện thoại: 

Email: 

Đồng chi: Nguyễn Song Giang

Chức vụ: Phó Ban Dân vận TP.

Điện thoại: 

Email: 

Đồng chi: Bùi Thị Thu Nguyên

Chức vụ: Phó Ban Dân vận TP.

Điện thoại: 

Email: 

 

Tổ chức bộ máy