Ban quản lý các dịch vụ công ích

BAN QL CÁC DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THÀNH PHỐ 

Địa chỉ: Ngõ 5, đường 25/4, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Điện Thoại: 02033.816.592

Email: bqldv@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Trần Doãn Tuấn

Chức vụ: Giám đốc Ban QL các dịch vụ công ích Thành phố

Điện thoại: 0982.139.888

Email: trandoantuan@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Lê Thanh Quỳnh

Chức vụ: Phó Giám đốc Ban Quản lý các dịch vụ công ích Thành phố

Điện thoại: 0989.319.333

Email: lethanhquynh@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Lê Quang Thắng

Chức vụ: Phó Giám đốc Ban Quản lý các dịch vụ công ích Thành phố

Điện thoại: 0983.163.138

Email: lequangthang@quangninh.gov.vn

 

 

Tổ chức bộ máy