Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố

Địa chỉ: 

Điện thoại:

Email:

Đồng chí: Nguyễn Hữu Thọ

Chức vụ: Uỷ viên BTV Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố

Điện thoại: 0912852627

Email: 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Bảo Phương

Chức vụ:  Phó thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố 

Điện thoại: 

Email: 

 

 

Đồng chí: Vũ Thị Hồng Chinh

Chức vụ: Phó thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố 

Điện thoại: 0989.562.575

Mail: vuthihongchinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Quảng

Chức vụ: Phó thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố 

Điện thoại: 0989.562.575

Mail: vuthihongchinh@quangninh.gov.vn

Tổ chức bộ máy