Ban tuyên giáo

  • Trụ sở Cơ quan Thành ủy, 26 Lê Thành Tông, phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh.
  • Số điện thoại: 02033.826164
  • Địa chỉ email: btgtuhalong@gmail.com/btg.hl.quangninh.gov.vn

Đồng chí: Phan Thị Hải Hường

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long.

Địa chỉ email: phanthihaihuong@quangninh.gov.vn

Số điện thoại: 0203.3629386

Đồng chí: Bùi Bình Vĩ

Chức vụ: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

Địa chỉ email: buibinhvi@quangninh.gov.vn

Số điện thoại: 0203.3826164

Đồng chí: Nhữ Đình Tùng

Chức vụ: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

Địa chỉ email: nhudinhtung@quangninh.gov.vn

Số điện thoại: 0203.3826164

Tổ chức bộ máy