Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 3942/QĐ-UBND Mức độ 1 UBND Tỉnh Quảng Ninh