Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục 3942/QĐ-UBND
Loại thủ tục Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện 2
Cách thức thực hiện 1
Thành phần số lượng hồ sơ 5
Thời hạn giải quyết 10
Đối tượng thực hiện 3
Cơ quan thực hiện UBND Tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 7
Lệ phí 50000
Phí 20000
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện 6
Cơ sở pháp lý 4
Các thủ tục liên quan khác: