Chi cục thuế

Ông: Đỗ Hồng Quảng

Chức vụ: Phó chi cục trưởng - phụ trách

Điện thoại: 0913263009

 

Email: dhquang.qni@gdt.gov.vn

Ông:  Phạm Minh Tuân

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng 

Điện thoại: 0913266955

Email: pmtuan.qni@gdt.gov.vn

 

Ông:  Phạm Việt Hồng

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng 

Điện thoại: 01234010666

Email: pvhong.qni@gdt.gov.vn

Ông:  Hoàng Xuân Chiêu

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

Điện thoại: 0912568731 

Email: hxchieu.qni@gdt.gov.vn