Chỉ đạo của Thành ủy Hạ Long

21/NQ-TU Nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Ngày đăng 14/01/2020 | 03:53 PM  | View count: 309
Nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ  thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Số 33 - Ctr/TU CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban thường vụ Thành ủy năm 2020

Ngày đăng 18/12/2019 | 09:02 PM  | View count: 609
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC của Ban Chấp hành  Đảng bộ Thành phố, Ban thường vụ Thành ủy năm 2020

211 - KH/TU Kế hoạch về việc tổ chức chào cờ đầu tuần trên địa bàn thành phố

Ngày đăng 28/12/2019 | 09:18 AM  | View count: 768
Kế hoạch về việc tổ chức chào cờ đầu tuần trên địa bàn thành phố

22/TU Chỉ thị của ban thường vụ thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Canh Tý 2020

Ngày đăng 02/01/2020 | 12:30 PM  | View count: 672
Chỉ thị của ban  thường vụ thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân  Canh Tý 2020

122-CV/BTGTU Phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

Ngày đăng 09/01/2020 | 08:48 AM  | View count: 484
Tài liệu liên quan

Số 722 - BCBC/TU

Ngày đăng 18/12/2019 | 08:49 PM  | View count: 425
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 15 - NQ/TU, ngày 12/12/2018 của BCH Đảng bộ Thành phố " Về nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019 "

Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của thành phố Hạ Long năm 2020

Ngày đăng 14/12/2019 | 11:23 AM  | View count: 297
Tài liệu đính kèm