Chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long

Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hạ Long
Ngày đăng 25/03/2020 | 07:52  | View count: 305

Quyết định số 11/QĐ-TCKH của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hạ Long

Xem chi tiết tại đây