Chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long

v/v thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2020
Ngày đăng 26/03/2020 | 09:25  | View count: 65

Ngày 23/3/2020, UBND thành phố Hạ Long ban hành văn bản số 2310/UBND v/v thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2020

Xem chi tiết tại đây