Chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long

Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 6578/KH-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015-2020”
Ngày đăng 31/03/2020 | 09:55  | View count: 137

Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 6578/KH-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015-2020” (giai đoạn 1) trên địa bàn thành phố

Xem chi tiết tại đây