chính trị

Sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm trong thảo luận Tổ
Ngày đăng 21/07/2020 | 07:06  | View count: 642

Chiều 21/7, Đại hội Đảng bộ Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XXV đã tiến hành phiên thảo luận tại tổ, tiếp tục nghiên cứu, tham gia các ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị; dự thảo Nghị quyết; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia ý kiến vào; Văn kiện đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Đại hội chia thành 06 tổ thảo luận. Phát huy trí tuệ tập thể, với tinh thần sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, trách nhiệm và xây dựng, các tổ đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến phân tích sâu sắc, có tính thuyết phục cao khi tham gia vào các vấn đề cụ thể trong dự thảo các văn kiện. Các đại biểu đã tham gia 117 ý kiến vào các văn kiện, trong đó tham gia vào Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 7 ý kiến, Văn kiện Đại hội XV của Tỉnh là 20  ý kiến.

Đồng chí Vũ Văn Diện, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long dự và chỉ đạo tại Tổ Thảo luận số 1

Các ý kiến phát biểu cơ bản đồng tình với Dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và cho rằng Dự thảo văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương xây dựng về cơ bản đã sát với tình hình thực tế của đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Dự thảo văn kiện được xây dựng có bố cục khoa học, trình tự hợp lý, chặt chẽ, câu chữ rõ ràng, nội dung đề cập trong Dự thảo văn kiện là tương đối toàn diện, đầy đủ. Đồng thời nhấn mạnh, Dự thảo văn kiện đã tổng kết một cách khách quan, sâu sắc, thực tiễn cách mạng Việt Nam, đặc biệt là thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước. Dự thảo cũng đã nhìn thẳng vào sự thật, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, tồn tại nhiều mặt trong đời sống xã hội, trong tổ chức và hoạt động của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, Dự thảo văn kiện vừa có tính tổng kết thực tiễn, vừa có ý nghĩa làm sáng tỏ thêm lý luận.

Việc tổ chức lấy ý kiến tham gia, đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là việc làm thể hiện sự phát huy quyền dân chủ trong Đảng, mọi cán bộ, đảng viên đều có cơ hội thể hiện ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, tham gia hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách xây dựng đất nước, xây dựng Đảng. Điều đó chứng tỏ Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng và Nhân dân ta.

Hầu hết các ý kiến tham gia thảo luận đều bày tỏ sự phấn khởi, lạc quan trước những kết quả mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã đạt được trong những năm qua; đồng thời tin tưởng những thành tựu có ý nghĩa đó là tiền đề quan trọng để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

Đại biểu tổ thảo luận số 01 tham gia ý kiến đóng góp vào Dự thảo và các Văn kiện

Đối với Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhìn chung hầu hết các ý kiến tham gia đều nhất trí cao với các nội dung trong Dự thảo báo cáo chính trị và nhấn mạnh một số nội dung: Hầu hết các ý kiến đều nhất trí đánh giá, nhận xét kết cấu của dự thảo chặt chẽ, súc tích, ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo đánh giá đầy đủ các kết quả trong 5 năm thực hiện nghị quyết. Chất lượng, nội dung trong báo cáo hợp lý, sát với thực tế. Bố cục đảm bảo cân đối giữa đánh giá kết quả đạt được của nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo đã đánh giá những ưu điểm đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế yếu kém, tìm ra nguyên nhân khách quan và chủ quan, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm. Báo cáo cũng đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đầy đủ, đúng trọng tâm và thực tế đặc thù của tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Phó Bí thư TT Thành ủy Hạ Long dự và chỉ đạo tại Tổ Thảo luận số 6

Tổ thảo luận số 6

Dự thảo báo cáo chính trị đ­ược chuẩn bị rất công phu, thể hiện dân chủ, tính chiến đấu, tính tổng kết cao; bố cục, kết cấu các ch­ương, mục, nội dung trình bày đầy đủ, trình tự các nội dung đ­ược sắp xếp khoa học, lô gíc giúp cho cán bộ, đảng viên dễ hiểu, tiếp thu. Nội dung Dự thảo báo cáo chính trị đã đề cập đầy đủ đến những vấn đề quan trọng của tỉnh, tập trung vào những vấn đề cơ bản của đời sống kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối nội, đối ngoại của tỉnh. Bước vào nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã kế thừa, phát huy thành tựu chung 30 năm đổi mới; tiếp nối được đà tăng trưởng, sáng tạo của nhiệm kỳ 2010- 2015, phát huy được ý chí, khát vọng vươn lên của người Quảng Ninh, tinh thần chủ động tìm hướng đi, cách làm, quyết tâm đổi mới của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh, tranh thủ được những thời cơ, điều kiện thuận lợi để phát triển.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thành ủy Hạ Long dự và chỉ đạo tại Tổ Thảo luận số 3

Đã có 90 ý kiến tham gia vào Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV. Trong đó đa số các ý kiến đều thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với các nội dung đã nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ 25 của Đảng bộ Thành phố; ý kiến phát biểu của đại biểu đều khẳng định: Các văn kiện được chuẩn bị công phu, bố cục khoa học, hợp lý, cụ thể, rõ ràng, đánh giá nghiêm túc, sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 24 của Đảng bộ thành phố Hạ Long và Đảng bộ huyện Hoành Bồ; đồng thời các đại biểu nhất trí cao với các mục tiêu, chỉ tiêu, quan điểm, định hướng phát triển và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố và xu thế phát triển chung.

Đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy Hạ Long dự và chỉ đạo tại Tổ Thảo luận số 5

Hầu hết ý kiến tham gia nhất trí với đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần Hạ Long lần thứ 24 và Đảng bộ huyện Hoành Bồ trước sáp nhập. Báo cáo chính trị có nhiều nội dung mới, phản ánh đúng thực tế, thể hiện các chủ đề lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm, trong từng phần đều có sự phân tích, đánh giá khái quát về kết quả và những nét mới, đột phá trong nhiệm kỳ qua. Báo cáo đã nêu đầy đủ, đánh giá sát, đúng những việc đã làm được, những cố gắng, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố trước và sau sáp nhập trong suốt 5 năm qua để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác.

Đồng chí Lê Xuân Hợp, Ủy viên BTV, Chủ tịch HĐND dự và chỉ đạo tại Tổ Thảo luận số 4

Một số ý kiến đề nghị cần đánh giá sâu hơn về công tác quy hoạch, cụ thể, chi tiết, trong báo cáo đánh giá kết quả còn chung chung. Nếu dung lượng báo cáo không cho phép, nên có biểu tổng hợp kèm theo để làm rõ kết quả công tác quy hoạch, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và có kết quả nổi bật của Thành phố trong nhiệm kỳ qua.

Cũng có một số đại biểu cho rằng việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện ba đột phá chiến lược cần bổ sung thêm số liệu minh chứng cụ thể, đề nghị cần phân tích, bổ sung các số liệu để minh họa, làm nổi bật hơn những kết quả đạt được trong đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Thành phố. Đối với công tác cải cách hành chính, đề nghị bổ sung, đánh giá sâu hơn các nội dung về: cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính... nhằm đánh giá toàn diện hơn về công tác cải cách hành chính trong 5 năm qua.

Các ý kiến thảo luận cũng đã phân tích, làm sáng rõ, sâu sắc hơn và bổ sung nhiều nội dung quan trọng cả về quan điểm chung và cả đối với từng lĩnh vực cụ thể, tập trung vào các kết quả nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như định hướng phấn đấu giai đoạn 2020 - 2025 của TP Hạ Long.

Đại biểu sôi nổi thảo luận tại các Tổ

Các ý kiến phát biểu đều cơ bản nhất trí với Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Thành phố khóa 24, dự thảo Nghị quyết Đại hội, dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, đồng thời đề nghị cần đánh giá sâu hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Tất cả các ý kiến tham gia thảo luận đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội tiếp thu để bổ sung, hoàn chỉnh các Văn kiện.

Cuối buổi chiều ngày làm việc thứ nhất, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã thông qua Đề án nhân sự bầu BCH Đảng bộ Thành phố Hạ Long khóa XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ngày mai – 22/7, Đại hội sẽ tiếp tục làm việc với các nội dung chính: Bầu BCH Đảng bộ Thành phố và bầu Bí thư Thành ủy trực tiếp tại Đại hội.

Thùy Dương – Lan Hương – Hồng Phương – Hồng Hạnh