chính trị

Thành ủy Hạ Long: Hội nghị Báo cáo viên Quý III/2020
Ngày đăng 31/07/2020 | 03:23  | View count: 1147

 

Sáng 31/7, trên 1300 báo cáo viên của TP Hạ Long đã tham dự Hội nghị Báo cáo viên Quý III/2020 bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long trực tiếp quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXV và các nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Đồng chí Vũ Văn Diện, ỦY viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy  trực tiếp quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXV và các nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Đại hội Đảng bộ TP Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khẳng định, năm năm qua, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua thách thức, khó khăn, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc Thành phố đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ trong toàn Đảng bộ được nâng lên rõ rệt.

Những thành tựu đạt được trong năm năm qua có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đó là kết quả của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trên địa bàn Thành phố qua nhiều nhiệm kỳ. Nguyên nhân quan trọng là được sự quan tâm định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Tỉnh; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể Tỉnh; đặc biệt Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 30/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã mở ra định hướng chiến lược, tạo động lực, nguồn lực để thành phố Hạ Long phát triển nhanh, bền vững hơn.

Đại hội nhất trí cao với bốn bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV: Thứ nhất, thường xuyên chú trọng công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; Thứ hai, thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đề cao vai trò, trách nhiệm của Nhân dân, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”, Nhân dân là trung tâm, là chủ thể trong mọi mục tiêu phát triển; Thứ ba, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo; Thứ tư, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với xây dựng và phát triển văn hoá, con người trên các lĩnh vực.

Về mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội xây dựng mục tiêu tổng quát: “Kế thừa, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc gia mang tầm quốc tế, con người văn minh, thân thiện, nhân văn”.

Đại hội thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020-2025: Giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm đạt từ 17,1% trở lên; Năm 2022 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2025 có: 80% phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 61% và nâng cao chất lượng rừng; Mỗi năm kết nạp từ 450 đảng viên trở lên.

Đại hội cũng đã xác định các quan điểm, định hướng phát triển và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau: Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng, phát triển nhanh, bền vững; sớm trở thành Thành phố du lịch thông minh, đẳng cấp quốc tế; từng bước phát triển kinh tế số; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược; Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác quy hoạch, đô thị, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường và Di sản vịnh Hạ Long bằng công nghệ thông minh; Phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân; Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại, hội nhập, hợp tác phát triển, nâng cao vị thế của Thành phố; Tiếp tục chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Đại hội cũng đã xác định 05 lĩnh vực với 18 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ.

Do chuẩn bị kỹ nên Đại hội đảng bộ Thành phố lần thứ XXV, đã bầu 1 lần đủ số lượng Uỷ viên Ban chấp hành đảng bộ Thành phố cần bầu là 55 đồng chí; trong đó hầu hết nhân sự trúng cử đạt trên 76%; tỷ lệ nữ đạt 25,45%; đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, đại biểu dân tộc thiểu số =9,09%. Đại hội đã tiến hành bầu cử trực tiếp Bí thư tại Đại hội với số phiếu đạt 100%. Tại hội nghị BCH lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ, UBKT Thành ủy, các chức danh bí thư, các phó bí thư, chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đảm bảo yêu cầu. Đại hội cũng đã bầu 51 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đã nhấn mạnh: Để hoàn thành được mục tiêu, chỉ tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội đề ra, ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể thực hiện tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung của Nghị quyết, Chương trình hành động; phải truyền tải ý chí quyết tâm của Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và mỗi người dân; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm (2020-2025). Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 25 tiếp tục cho chặng đường phát triển mới với những yêu cầu của sự phát triển thành phố Hạ Long trở thành đô thị hiện đại – truyền thống, trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế, là hạt nhân thúc đẩy tỉnh Quảng Ninh sớm đạt tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Vì vậy, sự nghiệp phía trước còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề mới nảy sinh đòi hỏi phải giải quyết; song chắc chắn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, và nhân dân các dân tộc trong Thành phố sẽ kế thừa và phát huy truyền thống “Kỷ luật - Đồng tâm”; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, thường xuyên đổi mới; nắm bắt thời cơ, khai thác tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực để quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 25 đã đề ra; trước mắt phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2020, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên của TP cũng đã được nghe đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy quán triệt các nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Quang cảnh Hội nghị

Trong thời gian với qua, với tinh thần chủ động, quyết liệt, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thành phố vừa thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đồng thời tiếp tục phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, ổn định xã hội và tổ chức thành công và an toàn Đại hội Đảng từ Thành phố đến cơ sở. Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, Tỉnh và TP đã có nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai kế hoạch phòng chống dịch trên địa bàn. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, thành phố Hạ Long yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ: Chủ động, bình tĩnh, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19của Trung ương, của Tỉnh theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”. Tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới đã được Ban Thường vụ chỉ đạo tại Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 28/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác; Tuyệt đối không để lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn, kiên quyết không để bị động, bất ngờ khi có tình huống bất ngờ nảy sinh. Chỉ đạo tổ chức lại hoạt động của tổ công tác của các thôn, bản, khu phố; bố trí mỗi thôn khu có từ 01 đến 02 tổ công tác đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và hiệu quả trong triển khai phòng, chống dịch COVID-19; Chủ động, thường xuyên cập nhật danh sách toàn bộ những người đến từ/đi qua các địa phương được công bố có ca bệnh mắc COVID-19 (kể từ ngày 01/7/2020) hiện đang có mặt trên địa bàn tỉnh để áp dụng các biện pháp giám sát y tế theo quy định; Các cơ quan, cơ sở kinh doanh, các khu vực tập trung đông người thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định như: kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…; Phối hợp với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan triển khai việc lắp đặt hệ thống đo thân nhiệt từ xa; Đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19trong thời gian diễn ra kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 theo đúng quy định; Siết chặt kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đảm bảo tuyệt đối về sức khỏe đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải chịu trách nhiệm đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh và Thành phố; Đẩy mạnh thông tin truyền thông tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Thành phố với nhiều hình thức đa dạng, thường xuyên, liên tục, định hướng đúng dư luận; không để người dân chủ quan với dịch bệnh, thực sự có trách nhiệm, chủ động tự phòng, tránh bảo vệ bản thân, gia đình, góp phần bảo vệ cộng đồng, cơ quan, đơn vị; Chủ động xây dựng các phương án kịp thời ứng biến trước tình huống dịch bệnh bùng phát.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch 33 xã phường, đội ngũ thực thi công vụ từ TP đến cơ sở, các đồng chí bí thư trưởng thôn khu hết sức nghiêm túc triển khai nhiệm vụ này. Đối với các cơ quan chức năng nghiêm túc triển khai nhiệm vụ. Quán triệt tất cả các văn bản của TW, Tỉnh, TP đến toàn thể các cấp ủy Đảng. Các đồng chí báo cáo viên truyền tải nội dung này đến toàn thể nhân dân, đảm bảo làm tốt nhất công tác phòng chống dịch bệnh với quyết tâm cao nhất, không để dịch bệnh phát sinh trên địa bàn. Trong trường hợp xấu, dịch bệnh phát sinh, thì chúng ta phải là những người chủ động phát hiện trước, thực hiện ngay các giải pháp, với phương châm 4 tại chỗ ngay từ địa bàn. Bình tĩnh, trách nhiệm, gặp đâu xử lý ngay ở đó không gây hoang mang trong cộng đồng dân cư và vẫn thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Mỗi đồng chí Báo cáo viên phải là 1 tấm gương mẫu mực trong tuyên truyền, triển khai thực hiện. Mỗi đồng chí cán bộ, những người đang thực thi công vụ, là những người có trách nhiệm cao nhất, là hiểu sâu nhất các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bình tĩnh, tự tin xử lý kịp thời mọi tình huống. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng kêu gọi toàn thể nhân dân trên địa bàn TP, cộng đồng các doanh nghiệp bình tĩnh, trách nhiệm thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng Nhà nước, hướng dẫn của Tỉnh, TP, các cấp, các tổ chức có liên quan để bình tĩnh, chủ động dù tình huống có xấu đến đâu, không gây hoang mang trong cộng đồng.

Đỗ Hương – Hồng Hạnh