Văn bản chỉ đạo điều hành

STT S?/K� hi?u Tr�ch y?u ??n v? ban h�nh Ng�y ban h�nh T�i li?u ?�nh k�
1 8994/UBND-YT

V/v giám sát người trở về từ thành phố Đã Nẵng

UBND TP Hạ Long 17/09/2020
2 408/QĐ-UBND

Quyết định V/v kiện toàn Ban chỉ đạo đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 16/09/2020
3 410/QĐ-UBND

Quyết định V/v kiện toàn ban chỉ đạo triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2015, đến năm 2020 thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 16/09/2020
4 8848/UBND

 V/v thu hồi đất đã cho Công ty TNHH MTV Gốm xứ mỹ nghệ Hoàng Yến tại phường Việt Hưng

UBND TP Hạ Long 14/09/2020
5 8692/UBND-KT

 V/v thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ “ Về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã”

UBND TP Hạ Long 10/09/2020
6 29-TB/TU

 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị giao ban Thường trực ngày 07/9/2020

Thành ủy Hạ Long 08/09/2020
7 246/KH-UBND

 Kế hoạch tổ chức gặp mặt Café doanh nhân thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 08/09/2020
8 8631/UBND-VP V/v điều chỉnh một số hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới UBND TP Hạ Long 08/09/2020
9 6126/UBND-DL1

V/v một số hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới

UBND tỉnh Quảng Ninh 08/09/2020
10 243/KH-UBND

Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế

UBND TP Hạ Long 07/09/2020
11 244/KH-BCDLNATTP

 Kế hoạch đảm bảo ATTP trong dịp tết trung thu 2020

UBND TP Hạ Long 07/09/2020
12 9585/QĐ-GQXP

 Quyết định v/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

UBND TP Hạ Long 07/09/2020
13 9585/QĐ-UBND

Quyết định V/v ủy quyền phê duyệt đối tượng và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng và đột xuất thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND Thành phố

UBND TP Hạ Long 04/09/2020
14 472/TB-UBND

Thông báo v/v giới thiệu chức danh và chữ ký của quyền Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long nhiệm kỳ 2016-2021

UBND TP Hạ Long 04/09/2020
15 9583/QĐ-GQXP Quyết định v/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính UBND TP Hạ Long 04/09/2020
16 9584/QĐ-GQXP

Quyết định v/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

UBND TP Hạ Long 04/09/2020
17 58-CV/BCĐ

 V/v tăng cường công tác tuyên truyền, chuẩn bị cho đợt điều tra khảo sát chỉ số PAPI năm 2020 trên địa bàn thành phố Hạ Long

Thành ủy Hạ Long 04/09/2020
18 9559/QĐ-UBND

 Quyết định v/v phân công công việc của quyền Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021

UBND TP Hạ Long 03/09/2020
19 8468/ UBND-VHTT

 V/v tăng cường triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch covid-19

UBND TP Hạ Long 03/09/2020
20 25-TB/TU

 Thông báo ý kiến chỉ đạo của thường trực Thành ủy tại Hội nghị giao ban Thường trực ngày 31/8/2020

Thành ủy Hạ Long 01/09/2020