Công khai ngân sách

Thông báo tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 9 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng 16/10/2021 | 10:36 AM
  Văn bản Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 9 tháng đầu năm 2021 của  Thành phố Hạ Long có tại đây: ...

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Thành phố Quý 1 năm 2021

Ngày đăng 15/04/2021 | 09:10 AM
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Thành phố Quý 1 năm 2021

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Thành phố Hạ Long

Ngày đăng 15/04/2021 | 08:53 AM
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Thành phố Hạ Long

Báo cáo công khai quyết toán thu, chi ngân sách phường Hà Lầm năm 2019

Ngày đăng 13/08/2020 | 07:50 AM
  Xem chi tiết tại đây!

Công khai dự toán ngân sách Quý I 2020

Ngày đăng 18/04/2020 | 10:28 AM
Xem t ại đây