ĐẢNG ỦY CHUYÊN TRÁCH

 

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TP

 

Phan Thị Hải Hường Thành uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ kiêm Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp TP
Nguyễn Thành Hoa  Phó Bí thư ĐU khối doanh nghiệp TP

 

ĐẢNG ỦY CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ

 

Nguyễn Thị Thanh Mai Phó Chủ tịch UBMTTQ Thành phố