thông tin thành phố hạ long

THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY
Ngày đăng 11/12/2019 | 07:59  | View count: 2882

 
THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ

Đồng chí: Vũ Văn Diện

Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Hạ Long

Email: vuvandien@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Anh Tú

Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hạ Long

Email: nguyenanhtu.ub@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Phạm Hồng Hà 

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố

Email: phamhongha@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Phí Tiến Lữ

Phó Bí thư Thành uỷ Hạ Long

Email: phitienlu@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Phạm Lê Hưng

Phó Bí thư Thành uỷ Hạ Long

Email: phamlehung@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Vũ Thị Mai Anh

Phó Bí thư Thành uỷ Hạ Long

Email: vuthimaianh.hl@quangninh.gov.vn

 

VĂN PHÒNG THÀNH UỶ

 

 

Đồng chí: Nguyễn Hồng Cấp

Chức vụ: Chánh Văn phòng Thành uỷ  Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 0913.268.865

Email: nguyenhongcap@quangninh.gov.vn