góp ý dự thảo văn bản

STT Tên dự thảo Nội dung Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày kết thúc lấy ý kiến File đính kèm
1 Văn bản dự thảo 2 Văn bản dự thảo 2 21/12/2019 21/12/2019
2 Dự thảo văn bản mẫu Các ý kiến nội dung Dự thảo văn bản mẫu 01/12/2019 01/12/2019