góp ý dự thảo văn bản

Tên dự thảo Dự thảo văn bản mẫu
Nội dung Các ý kiến nội dung Dự thảo văn bản mẫu
Cơ quan dự thảo UBND Thành phố Hạ Long
Loại dự thảo Văn bản
Lĩnh vực dự thảo An ninh quốc phòng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/12/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 01/12/2019
File đính kèm
Dự thảo khác