góp ý dự thảo văn bản

Tên dự thảo Văn bản dự thảo 2
Nội dung Văn bản dự thảo 2
Cơ quan dự thảo UBND Thành phố Hạ Long
Loại dự thảo Văn bản
Lĩnh vực dự thảo An ninh quốc phòng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 21/12/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 21/12/2019