HĐND THÀNH PHỐ 

 Ông: Lê Xuân Hợp

 Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

 Email: lexuanhop@quangninh.gov.vn

 Ông: Nguyễn Văn Hùng

 Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

 Email: nguyenvanhung.hl@quangninh.gov.vn

 

 Bà: Đặng Thị Yến

 Phó Chủ tịch HĐND thành phố

 Email: dangthiyen@quangninh.gov.vn

 Bà: Nguyễn Thị Vân Hà
 Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

 Email: nguyenthivanha@quangninh.gov.vn

 

BAN PHÁP CHẾ

 

 Ông: Bùi Đức Đoàn
 Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố

 Email: nguyenvanhung.hl@quangninh.gov.vn

 

 Ông: Đào Bá Văn
 Phó ban Pháp chế HĐND thành phố

 Email: daobavan@quangninh.gov.vn

 Ông: Đặng Đàm Thu

 Phó ban Pháp chế HĐND thành phố

 Email: dangdamthu@quangninh.gov.vn

 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

 Bà: Đặng Thị Yến

 Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

 Email: dangthiyen@quangninh.gov.vn

 Ông: Trần Công Chỉnh

 Phó ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố

 Email: trancongchinh@quangninh.gov.vn

 Ông: Đặng Đình Linh

 Phó ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố

 Email: dangdinhlinh@quangninh.gov.vn