Hôi đồng nhân dân thành phố

Ông Vũ Hồng Sơn

Ủy viên BTV, Chủ tịch HĐND

Bà Nguyễn Thị Vân Hà

ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND

Bà Đặng Thị Yến

Phó Chủ tịch HĐND

 

Tổ chức bộ máy