HĐND THÀNH PHỐ

HĐND THÀNH PHỐ 
 

 Lê Xuân Hợp

Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

 

Nguyễn Văn Hùng
Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

 

Đặng Thị Yến

Phó Chủ tịch HĐND thành phố

 

 

Nguyễn Thị Vân Hà
TUV, Đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

 

BAN PHÁP CHẾ
 

 Bùi Đức Đoàn

 Đào Bá Văn

 Đặng Đàm Thu

BAN KINH TẾ
 

Đặng Thị Yến

Trần Công Chỉnh

Đặng Đình Linh