Liên đoàn lao động thành phố

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP

Đồng chí: Phạm Ngọc Hưng
Chức vụ: TUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố

Điện thoại: 0917.215.828

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sáu

Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động  Thành phố

Email: nguyenngocsau@quangninh.gov.vn

Điện thoại: 0915.481.800

 

Đồng chí: Nguyễn Việt Bắc
Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động  Thành phố

Điện thaoị: 0987.261.453

 

Đồng chí: Đoàn Thị Năm
Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động  Thành phố

Điện thoại: 0906.062.855

 

Đồng chí: Vũ Thị Vân Oanh
Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động  Thành phố

Điện thoại: 0916.860.633

Đồng chí: Phùng Thị Mai Hương

Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động  Thành phố

Email: phungthimaihuong@quangninh.gov.vn

Điện thaoị: 0363.417.166

Tổ chức bộ máy