Phòng quản lý đô thị thành phố Hạ Long

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ

Địa chỉ: Số 2 Bến Đoan , phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, QN.

Điện thoại: 0203.3620889

 

 

Đồng chí: Nguyễn Vũ Hải

Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP Hạ Long

Điện thoại: 0923.268.828

Email: Nguyenvuhai.hl@quangninh.gov.v

 

Đồng chí: : Hoàng Vĩnh Hà

Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý Đô thị TP Hạ Long

Điện thoại: 0934.667.666

Email: Hoangvinhha@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Vũ Trường Thành

Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý Đô thị TP

Điện thoại : 0988.206.888

Email: Vutruongthanh@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý Đô thị TP

Điện thoại: 0912.088.944

Email: Nguyenthanhtung.hb@quangninh.gov.vn

 

 

Tổ chức bộ máy