Phòng Tài nguyên Môi trường và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Thành phố Hạ Long

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ VÀ VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỰ DỤNG ĐẤT

  • Địa chỉ: Đường 25 tháng 4, Trung tâm Hành Chính công Thành phố
  • phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long
  • Email: phongtnvmt.hl@quangninh.gov.vn

Nguyễn Thanh Ân

Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP

Điện thoại: 0888266866

Email: nguyenthanhan@quangninh.gov.vn

Lưu Hải Yến

Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP

Điện thoại: 0912427538

Email: luuhaiyen@quangninh.gov.vn

Đặng Quốc Hưng

Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP

 

Điện thoại: 0902046358

Email: dangquochung@quangninh.gov.vn

Nông Vũ Thoan

Chức vụ: Phó Trưởng phòng TN&MT Thành phố

Điện thoại: 0913206522

Email: nongvuthoan@quangninh.gov.vn

Nguyễn Huy Bình

Chức vụ: Phó Trưởng phòng TN&MT Thành phố

Điện thoại: 0975570939

Email: nguyenhuybinh@quangninh.gov.vn

Trần Ngọc Thế

Chức vụ: Phó Trưởng phòng TN&MT Thành phố

Điện thoại: 0902093866

Email: tranngocthe@quangninh.gov.vn

Đinh Văn Hùng

Chức vụ: Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền

sử dụng đất Thành phố.

Điện thoại: 0914382323

Email: dinhvanhung1@quangninh.gov.vn

Ngô Thị Thanh Hảo

Phó Giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

 

Điện thoại: 0912838665

Email: ngothithanhhao@quangninh.gov.vn

 

 Nguyễn Thị Dung

Chức vụ: Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền

sử dụng đất Thành phố.

Điện thoại: 0973635192

Email: nguyenthidung.hb@quangninh.gov.vn

Tổ chức bộ máy