Phường Hồng Hà

 

 

Đồng chí: Hồ Ngọc Hoài

Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy -

Chủ tịch UBND phường Hồng Hà

Email: hongochoai@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Dương Hữu Tân

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà

Email: duonghuutan@quangninh.gov.vn


Đồng chí: Nguyễn Thị Quế

Phó Chủ tịch HĐND - Chủ tịch UB MTTQ Phường

Email: nguyenthique@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Trường Sơn

Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hà

Email: nguyentruongson@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phạm Xuân Trường

Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hà

Email: phamxuantruong.hl@quangninh.gov.vn

 

 


 

VĂN PHÒNG THÀNH UỶ

Tổ chức bộ máy