Phường Tuần Châu

 

Đồng chí: Lê Việt Hải

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường

Email: leviethai@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phạm Viết Hùng

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường

Email: phamviethung2@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Ngô Thị Thu 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường

Email: ngothithu@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phạm Thị Hồng Nhung

Phó Chủ tịch UBND phường

Email: phamthihongnhung@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Lương Đỗ Toàn

Phó Chủ tịch UBND phường

Email: luongdotoan@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Phạm Văn Tuấn

Phó Chủ tịch HĐND phường

Email: phamvantuan2@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Lương Đỗ Toàn

Phó Chủ tịch UBND phường

Email: luongdotoan@quangninh.gov.vn

Tổ chức bộ máy